CAN NHỰA 5 LÍT- 20 LÍT – 30 LÍT

Giá liên hệ: 0352 550 773

SẢN XUẤT CAN NHỰA CÁC LOẠI: 1 LÍT, 2 LÍT, 5 LÍT, 10 LÍT, 20 LÍT, 30 LÍT.
NHẬN SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU